Sprawozdanie uczeń zdolny

Pobierz

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa tel.. budowania KSWZiT, CODN 2009 r. 13 Proponowane metody pracy: metody problemowe, metody kształcące poszukiwanie, porządkowanie .. Cele edukacyjne: · Dziewczynka stosuje poznane zasady uczenia się, co przekłada się na jej efekty pracy oraz polepszenie pamięci; · Znacząco poprawiła się technika oraz tempo czytania, uczennica rozumie przeczytany tekst, potrafi wskazać szczegółowe informacje; · Przepisując tekst popełnia coraz mniej błędów, pamięta o .Formy ewaluacji: - Obserwacje umiejętności i postaw(w trakcie zajęć), rozmowy indywidualne i grupowe; - Ankiety, karty samooceny, wywiady -jako ewaluacja sumująca po realizacji programu; - Konkursy -wyniki konkursów przewidzianych w programie; - Praktyczne zadania skierowane do uczniów sprawdzające ich praktyczną wiedzę i umiejętności Ewaluacja zakończy się sporządzeniem sprawozdania zawierającego ocenę, wnioski i propozycje do przyszłych działań.6.. W ramach jego realizacji przeprowadzone zostały zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz dodatkowe m.in. z języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze, ICT, warsztaty artystyczne i pedagogiczno-psychologiczne.Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego - Etap II / Etap III.. W ramach art. 42 KN realizowane były zajęcia matematyczne w wymiarze 1 godz. tygodniowo w klasie VI..

- Rozwijanie potencjalnych możliwości intelektualnych uczniów zdolnych.

EWALUACJA: 1.Poza osiągnięciami intelektualnymi, ucznia szczególnie zdolnego charakteryzuje szybkie zapamiętywanie, prawidłowe kojarzenie i rozumowanie, dociekliwość, szeroki wachlarz zainteresowań, niekiedy ukierunkowane uzdolnienia i pasje.. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu za I półrocze - wzór..

Inspirowanie uczniów zdolnych do aktywno ści twórczej i oryginalno ści my ślenia, 7.

Uczniowie zdolni chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych i rozwijają własne zdolności.. Ponadto: charakteryzuje go wysoki poziom uzdolnień specjalnych (np. muzycznych, .Należy uświadomić sobie, iż nie każdy zdolny uczeń będzie jednocześnie dobrym uczniem; jak wynika z badań, iloraz inteligencji osiągany w przedziale od 125 do 155 punktów stanowi o niemal idealnych warunkach do nauki, lecz z drugiej strony może również oznaczać wiele trudności adaptacyjnych, co jest powodowane tym, iż bardzo często wysoki poziom intelektualny stanowi przeszkodę w porozumiewaniu się oraz bliższych kontaktach z rówieśnikami.8.. Uczniowie umacniają się w poczuciu własnej wartości.. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. w roku szkolnym 2012/2013 wraz z oceną efektywności.. Więcej wzorów dokumentów » .Projekt "Przez doskonalenie i rozwijanie - do sukcesu" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sprawozdanie z przebiegu prowadzonych zajęć w okresie kwiecień - czerwiec 2012 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NAUK MATEMATYCZNO1.. egzemplarz bezpłatny.. Autor wystąpienia uzasadniał trudnościpowinna współpracować z rodzicami uczniów zdolnych, aby wspomagaćrodziców w rozwijaniu zdolności ucznia..

Ma bogatą wyobraźnię, ciekawe pomysły.Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej.

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku.. Poznanie przez uczniów samego siebie, swoich mo żliwo ści i kierowania własnym rozwojem, 8.. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2020/2021 na zakończenie okresu sprawozdawczego należy przedłożyć Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR).Zgodnie z Regulaminem Grantu Rozwoju Zdolności oraz Grantu Fabryka Szans sprawozdania merytoryczne należy złożyć do 31 marca 2019 r. w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta (ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p. III), 85-130 Bydgoszcz).. Sprawozdań nauczycieli dotyczących efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły 3.. Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych.. Uczniowie rozwijają umiejętności myślenia twórczego.. Nauczyciele uwzględniają aktualne potrzeby takich uczniów .. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze - przykładowy wzór.. Nauczyciele wyzwalają w nich inicjatywę, motywują do twórczej pracy.. Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.Sprawozdanie z zajęć matematycznych w klasie VI.. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele osiągają satysfakcję z realizacji programu..

Arkuszy obserwacji 6.Uczeń zdolny łatwo się koncentruje przez dłuższy czas, jest odporny na zmęczenie.

Rodzice uczniów zdolnych włączają się do wspólnego budowania strategii pracy uczniowie zdolni i ich rodzice są bardziej odporni psychicznie na ewentualne porażki.. 22 345 37 00, fax 22 345 37 70 mail: wspomaganiu uczniów zdolnych w drodze do sukcesów, najważniejszym czynnikiem jest ustanowienie właściwego poziomu wymagań.. Z twórczą postawą związany jest nonkonformizm przejawiający się kwestionowaniem istniejącego porządku, nieuleganiem naciskom i autorytetom.Uczeń zdolny - jak go rozpoznać .. Formularze sprawozdań znajdują się w załącznikach.Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów.. Cechuje ich duża plastyczność myślenia, otwartość na zmiany i nowości.. 8.Zadanie 1 Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych-koła przyrodniczego Zadanie to zrealizowałam w roku szkolnym 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 (marzec-czerwiec) poprzez przygotowywanie programów pracy z uczniem zdolnych na zajęciach koła zainteresowań oraz na zajęciach wyrównawczych z fizyki.. Uczestnicy zajęć rozwijali swoje zainteresowania, a w przypadku zajęć wyrównawczych, doskonalili umiejętność przekształcania wzorów, rozwiązywania zadań oraz przyswajania wiedzy.- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.. Uczeń szczególnie zdolny stawia sobie wysokie wymagania, często jest niezadowolony z własnych osiągnięć, potrafi właściwie ocenić, w czym jest dobry i w czym jest słaby.. Tworzenie środowiska wychowawczego stymuluj ącego rozwój uzdolnie ń i postaw twórczych, 10.2.. Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14.. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.Sprawozdania z realizacji grantów - przypomnienie dla nauczycieli Opublikowano: 2018-02-01 15:08 , Numer artykułu: 3507 , Autor: D.Wierski Nauczycielom prowadzącym w 2017 roku zajęcia w ramach Grantu Rozwoju Zdolności oraz Grantu Fabryka Szans przypominamy o konieczności złożenia sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu.Kształcenie uczniów zdolnych - proponowane metody i formy pracy Uczeń zdolny potrzebuje indywidualizacji w procesie nauczania.. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Zesp ółds.. Pomagając uczniom w zdobywaniu wiadomości i umiejętności, oprócz angażowania sfery intelektualnej, musimy pamiętać również o roli sfery emocjonalnej.rozwijaniu zdolności koncentracji uwagi.. Ponadto, rozwijałam motorykę dużą, doskonaliłam koordynację wzrokowo-ruchową, wdrażałam ucznia do rozumienia i przestrzegania reguł, rozwijałam umiejętności przewidywania i wnioskowania.Uczniowie zdolni często są twórczy, zadają wiele pytań, mają bogatą wyobraźnię i poczucie humoru.. Wzbogacenie procesu kształcenia na lekcji, 9.. WaŜnym zadaniem nauczyciela jest tworzenie programów, projektów i propozycji ciekawych zajęć, rozwijających zdolności uczniów o ponadprzeciętnym potencjale w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.- Praktyczne zadania skierowane do uczniów sprawdzające ich praktyczną wiedzę i umiejętności Ewaluacja zakończy się sporządzeniem sprawozdania zawierającego ocenę, wnioski i propozycje do przyszłych działań.Sprawozdanie z konferencji "Uczeń zdolny - diagnoza .. potrzeby uczniów zdolnych wynikające z ich nieharmonijnego rozwoju we wszystkich czterech sferach funkcjonowania człowieka: fizycznej, psy-chicznej, społecznej i duchowej.. Samokrytycyzm.. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 14 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt