Cele strategii rozwoju województwa

Pobierz

Przyjazny dla środowiska i czysty region) DEMOGRAFIA (Cel 3. dr Robert Częścik Wojciech Giecko dr hab. Mirosław Gornowicz Danuta Górska Wojmir Gromadka Igor Marek Hutnikiewicz Arkadiusz JachimowiczIstota zrównoważonego rozwoju w Strategii rozwoju regionu wielkopolskiegoregionu wielkopolskiego .. 3. pkt 2, samorząd województwa zobowiązany jest do prowadzenia polityki rozwoju.. W swej konstrukcji uwzględnia uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju tak, aby dobrze służyć kształtowaniu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców regionu oraz pobudzać ich aktywność gospodarczą podnoszącą konkurencyjność województwa.Jun 9, 2022Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego określa misję rozwoju województwa, wyznacza cele i przyporządkowuje im priorytety.. Rysunek 1.. Jej treść powinna uwzględniać ustalenia, jakie są lub będą w tych dokumentach zawarte.Dokument Strategii opiera się na zmianie podejścia do programowania rozwoju województwa lubelskiego, w którym przyjęto model zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju.. Realizacja Strategii pozwoli na zwiększenie spójności społeczno-ekonomicznej i konkurencyjności regionu poprzez stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania jego potencjału.Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ kładzie nacisk na cztery główne obszary: GOSPODARKA (Cel 1..

Natomiast w artykule 4.1. tejże ustawy stwierdzono, iż wojewoda ma obowiązek prowadzenia polityki w oparciu o własną strategię rozwoju.

Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+.. Pierwszy dokument prezentujący wizję województwa oraz cele strate-giczne - Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2001-2006 - został uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego dnia 31 stycznia 2001 roku.PRIORYTETY ROZWOJOWE - CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE .. 18 7. scenariuszy wykorzystano megatrendy, tj. postęp technologiczny oraz zmiany klimatyczne i demograficzne.1 day agoregionalnego.. Wspólnota i bezpieczna przestrzeń, które łączą ludzi)Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" jest aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+", uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego 1 lipca 2013 roku i stanowi piątą edycję tego kluczowego dokumentu określającego cele rozwoju regionu oraz instrumenty ich realizacji w perspektywie roku 2030.Układ celów i kierunków działań Strategii rozwoju województwa mazowieckiego- cele strategiczne CELE STRATEGICZNE Obszar działań Cel rozwojowy Wymiar polityki regionalnej Kierunki działań - wymiar terytorialny Obszary miejskie Obszary wiejskie Warszawa z OMWMiasta GOSPODARKA Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalnościStrategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 jest jednym z najważniejszych dokumentów samorządu województwa określającym trendy rozwoju, cele oraz główne działania zmierzające do ich osiągnięcia..

Podstawę jej kształtowania stanowi strategia rozwoju województwa - długookresowy dokument określający kierunki polityki i wytyczający cele, które mają być osiągnięte w założonym horyzoncie czasowym.

Przy opracowywaniu ww.. województwa, określającym kierunki polityki rozwoju w perspektywie średnio- i długo-okresowej, wskazującym główne wyzwania, a także cele rozwojowe regionu do zreali-Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego" jest głównym dokumentem planistycznym regionu, określającym koncepcję i kierunki jego rozwoju w perspektywie do 2030 r. Powstała w wyniku aktualizacji strategii do 2025 r. i została przyjęta 18 lutego 2020 r. Uchwałą nr XIV/243/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Oct 5, 2021Jul 3, 2020Strategia rozwoju województwa stanowi główne narzędzie polityki regio-nalnej.. Model formułowania wyzwań stojących przed Województwem Lubuskim w kontekście prac nad SRWL 2030Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023-2032 sporządzono w ścisłym partnerskim współdziałaniu z pracownikami samorządu gminy Dolsk i uczestnikami konsultacji społecznych przeprowadzonych w lipcu 2022 roku..

Projekt SRWM 2030+, uwzględniający uwagi, wnioski i opinie zgłoszone w trakcie konsultacjiStrategia rozwoju województwa jest najwa Ŝniejszym dokumentem i podstawowym aktem planistycznym przygotowywanym przez samorz ądy województw.

Tego rodzaju opracowanie ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania, wyzwania, problemy, ale także potrzeby i potencjałySTRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2030+ Innowacyjne Mazowsze I Wprowadzenie Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem samorządu .. CEL STRATEGICZNY 1 - ZINTEGROWANY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMIN POWIATU LUBLINIECKIEGO .. 20 7.1.. WIZJA ROZWOJU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO .. Jej zakres w istotny sposób determinuje procesy rozwojowe regionu; stanowi te Ŝ punkt odniesienia dla powstaj ących na poziomie regionu dokumentów programowych i planistycznych.Strategia Rozwoju Gminy Zwierzyn na lata 2022-2030 to jeden z kluczowych dokumentów, który określa kierunki rozwoju gminy na kilka kolejnych lat.. Strategia będzie realizowała koncepcję zrównoważonego rozwoju w ujęciu społecznym, gospodarczym i przestrzennym.Scenariusze rozwoju województwa pomorskiego do 2030 roku przedstawia - w sposób wariantowy - możliwe ścieżki rozwojowe Pomorza w najbliższych 10 latach..

Dotyczy to w ...Strategia rozwoju województwa jest elementem większego systemu programowania, przygotowywanego na różnych poziomach: wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym, w układach ogólnych, horyzontalnych i resortowych.

Obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego doApr 12, 2021Zespół ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Województwa Warmiosko - Mazurskiego do roku 2020: Jarosław Marek Słoma Henryk Borzym Bożena Cebulska Wiesław Drożdżyoski insp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt