Zasady etyczne w badaniach pedagogicznych

Pobierz

Dbanie o te podstawowe prawidłowości bez wątpienia wpływają na kształtowanie się u psychologa odpowiedzialności za zachowywanie tajemnicy zawodowej.Mgr Jan Hibner Studia Dydaktyczne 24/2012 ISSN 1230 - 1760 59 sokim poziomie etycznym, co ma podstawowe znaczenie w relacjach z uczniami i budowaniu własnego autorytetu jako pedagoga.. Etyka w różnych okresach historycznych od starożytności po współczesność.. Zadania realizowane w ramach 20 - godzinnego pensum Zadania realizowane poza pensum 1. wywiady z rodzicami i innymi osobami 1. udział w radach pedagogicznych w poradniAspekty etyczne badań naukowych w polskim pielęgniarstwie .. czy pedagogiczne, adaptując je i modyfi-kując dla własnych potrzeb badawczych.. Formułowanie zmiennych i ich rodzaje 2.4.2.. 3.Ponadto w KEL określono zasady udziału lekarzy w badaniach sponsorowanych przez przemysł farmaceutyczny (Rozdział IIa, Związki lekarzy z przemysłem - art. 51a-51g).. Klasyfikacja jako narzędzie porządkowania wiedzy.. Pomińmy od razu przypadki skrajne, w których ewidentnie narusza się dobro badanych.. prawdziwe i obiektywne oraz realizowane według odpowiednich zasad naukowych .O ile zasady określające relacje lekarz-pacjent zostały sformułowane już w czasach starożytnych, o tyle pierwsze etyczne zasady realizacji badań na ludziach opracowano znacznie później, bo w początkach XX wieku..

Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych 2.4.1.

Przecież wychowanie w samej istocie jest działalnością etyczną, obliczoną na czyjeśMetodologia badań pedagogicznych - nauka o metodach naukowych i działalności naukowej w pedagogice obejmująca sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki, opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej.. Metodologię badań określamy jako naukę o zasadach i sposobach postępowania .2.4.. Istota obiektywistycznego i konstruktywistycznego podejścia do nauki 2. badacz gotów jest do przyjęcia odpowiedzialności za wszystkie konsekwencje swoich poczynań .Etyka w badaniach z dziećmi.. Wskaźniki i ich rodzaje.. Wybór kierunków i problemów badawczych Wybór problematyki badawczej wi ąŜe si ę ści śle z wolności ą bada ń i odpo-wiedzialno ści ą zawodow ą.. 5.Etyczne ograniczenia i wymogi wobec badań pedagogicznych Literatura zalecana Zadania i pytania Część II Strategie ilościowe w badaniach pedagogicznych Rozdział 3.. Zmienne ilościowe i jakościowe 54 4.4.3.. Te zasady i standardy należy traktować jako wytyczne przy badaniu codziennych czynności zawodowych.Etyka w życiu publicznym i badaniach naukowych.. Zmienne i ich wskaźniki 52 4.4.1.. Zasady, cele i typy badania naukowego 3.. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy wyjawienie osobie badanej prawdziwego celu badań wpłynęłoby na jej reakcje i zachowania, zatem uzyskany wynik nie byłby wynikiem prawdziwym.ETYKA W BADANIACH NAUKOWYCH 97 instytucjonalnych, które skutecznie zapobiegn ą zwi ązanym z tym zagro Ŝeniom..

Przejawy nieuczciwości w badaniach naukowych 20.

Wiele z zasad etycznych badań naukowych stoi w sprzeczności z założeniami samego badania.. W badaniach naukowych mogą być także wykorzystywane możliwe do zidentyfikowania ludzki materiał biologiczny lub .3.. W przyj ętej w 2005 roku Europejskiej Karcie NaukowcaKiedy przekracza się w badaniach społecznych granicę etyczności?. W badaniach medycznych obowiązują zasady dobrej praktyki klinicznej11, którejW tych kwestiach psycholog badacz w żadnym wypadku nie może ulegać presji innych osób ani okoliczności.. Rozwój człowieka w cyklu życia w koncepcjach psychologicznych, specyficzna rola więzi społecznych w rozwoju człowieka i charakterystyka zaburzeń rozwoju, w tym niedostosowania społecznego.. Zagadnienia wstępne.. Rodzaje zmiennych 52 4.4.2.. Kodeks nawiązuje też do wytycznych i standardów zawartych w Deklaracji Helsińskiej i w Dobrej Praktyce Klinicznej.czy w jakimkolwiek stopniu przyczyniły się one do napisania tej książki, ale dostrzegam w nich ogromny potencjał refleksji metodologicznej budowany w przestrzeni, którą analizują Magdalena Ciechowska i Maria Szymańska w książce pt ..

Etyczne ograniczenia i wymogi wobec badań pedagogicznych .

Literatura zalecana.. Dobrowolność oznacza, że nie możesz zmusić kogokolwiek, stosując jakąkolwiek formę nacisku, do udziału choćby w krótkiej ankiecie internetowej.Podstawowe zasady etyczne w badaniach.. przestrzega zasad etycznych obowi ązuj ących w badaniach pedagogicznych, zwraca na to szczególn ą uwag ę, zach ęca do tego innych Na ocen ę 5 (bdb)Międzynarodowy Kodeks Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR WPROWADZENIE Pierwszy Kodeks Postępowania w Badaniach Marketingowych i Społecznych opublikował ESOMAR w roku 1948.. Jednak specyfika fokusa powoduje, że niektóre spośród regułPojęcie, istota i zasady badań naukowych 19 3.1.. Umożliwiłoby to zmianę charakteru i za- .. Wskaźniki i ich .19.. Cele i funkcje badań naukowych 19 3.2.. Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych.EKK1 Przestrzega zasad etycznych obowi ązuj ących w prowadzonych przez siebie badaniach pedagogicznych Tre ści programowe przedmiotu Forma zaj ęć - wykłady Tre ści programowe Liczba godzin W1 Metodologia bada ń pedagogicznych, jej cele i zadania 2 W2 Podej ścia badawcze w badaniach pedagogicznych: strategia ilo ściowa, jako ściowa,się w pensum, a co poza pensum pracownika poradni..

Zasady etyczne w pedagogicznych badaniach diagnostycznych i przykłady ich stosowania w praktyce.

Etyczne aspekty diagnozy.. Dlatego z zaniepokojeniem obserwujemy powtarzające się w ostatnim czasie przypadki naruszania kanonów metodologicznych w badaniach dotyczących sfery publicznej, a więc tam, gdzie są one najbardziej eksponowane.. Kodeks etyczny Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego (ASA) określa zasady i standardy etyczne, na których opierają się zawodowe obowiązki i postępowanie socjologów.. Pilch "Zasady bada ń pedagogicznych: strategie ilo ściowe i jako ściowe", Wydawnictwo " Żak" 2001, str. 23 4 W. Dutkiewicz "Podstawy metodologii bada ń do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki", Wydawnictwo Stachurski, Kielce 2001,5 Względy etyczne w badaniach socjologicznych .. Normy etyczne w organizacji i prowadzeniu badań społecznych oraz w opracowywaniu i wykorzystywaniu tekstów innych autorów B. ZAGADNIENIA Z METODOLOGII BADAŃ PEDAGOGICZNYCH 1.. W codziennej praktyce badawczej liczą się wszelkie odcienie szarości, ponieważ różnica między tym co etyczne, a co nie jest dość płynna.Kanony etyczne i metodologiczne w badaniach.. Etyczność badań - oznacza, że zostały one zaplanowane i przeprowadzone tak, że: badacz nie naruszył w niczym praw ani osób bezpośrednio badanych oraz osób związanych z badaniami np. rodziców, nauczycieli.. Po nim nastąpił szereg kodeksów przygotowanych przez organizacje krajowe oraz Międzynarodową Izbę Handlową (ICC).. Metody badań pedagogicznych Metody - techniki - narzędzia badawcze Eksperyment pedagogiczny Monografia pedagogiczna Metoda indywidualnych przypadków Metoda sondażu .3T.. W kolejnych punktach KEZP podkreśla się ważność zasady dobrowolności uczestni-czenia w badaniach oraz informowania osób przed rozpoczęciem badań: 9 Kontekst etyczny relacji: "badacz-osoba badana", w psychologii, [w:] J. Goćkowski, K. Pigoń (red.), Ety-Uchwalone zasady etyczne stanowią swoisty kodeks, określający w szczególności: dobre praktyki w badaniach naukowych i zasady pracy w zespołach badawczych (w tym: obowiązki kierownika badań, praktyki dotyczące postępowania z danymi naukowymi, zasady organizacyjne pomagające ustrzec się naukowej nierzetelności,Podstawowe zasady etyczne wobec uczestników badania to dobrowolność, konieczność uzyskania poinformowanej zgody, anonimowość i troska o dobrostan.. Etyka - specyfika przedmiotowa, miejsce w systemie nauk, powiązanie z innymi dyscyplinami.. Zadania i pytania Część II Strategie ilościowe w badaniach .W7 Etyczne aspekty bada ń pedagogicznych 1 .. 2 Pilch T., Zasady bada ń pedagogicznych, Warszawa 1998.. Definicja i charakterystyka sfery publicznej.. - autonomię dzieci jako podmiotów badawczych i ich rolę jako współtwórców badania.. Przywołany podział zadań obowiązuje od wielu lat i jest standardem stosowanym w poradniach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt