Jak obliczyć natężenie deszczu miarodajnego

Pobierz

Prawdopodobieństwo pojawiania się deszczu miarodajnego (p), jakie należy przyjmować w obliczeniach zależy od szczegółowych przepisów w zakresie odwadnianych .ogólną formułę na natężenie deszczu miarodajnego w po-staci [11, 12]: q = 166,7 α (H2C)1/3/t0,5 (9) Formuła (9), po przyjęciu współczynnika α =0,04, stała się podstawą wzoru Błaszczyka w postaci [12]: q = 6,67(H2C)1/3/t0,67 (10) w której: q - jednostkowe natężenie deszczu, dm3/(s∙ha) H - średnia roczna wysokość deszczu, mmCzytam różne opracowania, gdzie jedni przyjmują natężenie deszczu 15l/s/ha, 80 l/s/ha, inni 131 lub 130 l/s/ha i zastanawiam się , które dane przyjąć.. q = 166,7 * J [dm3/ (ha*s)] Natężenie deszczu w powyższej postaci.Jak wyznaczyć miarodajne natężenie deszczu (dane opadowe) w Polsce.. Dla opadu miarodajnego o C=1 zaleca się stosowanie tzw. formuły Błaszczyka przy zastosowaniuObliczenie miarodajnego natężenia opadu deszczu jest podstawą wymiarowania systemów odprowadzenia wód deszczowych, począwszy od odwodnień dachów, przez kanały boczne i główne, aż do odbiornika.. Chodzi o obliczenie ilośi dobowego odpływu z powierzchni zlewni o różnych nawierzchniach.q - natężenie jednostkowe deszczu, dm3· (s∙ha)-1, H - średni roczny opad, mm, C - okres (częstość) jednorazowego przekroczenia danego natężenia, lata, t - czas trwania deszczu, min.Wartości błędu względnego (∆q) wartości natężenia deszczów wyznaczonych empirycznie i z modelu (1) wy-nosiły średnio około 3,6% (p = 50%) i aż 152% (p = 100%) w przypadku wszystkich czasów trwania (od 5 min do 3 d)..

Natężenie deszczu miarodajnego.

Oblicza sumę opadu, średnie natężenie deszczu oraz podaje jego kategorię wg skali Chomicza.Natężenie tego deszczu q obliczamy ze wzoru: q = A/t 0,667 [dm 3 /(s · ha)] gdzie: A - stała zależna od rocznej sumy opadów H i prawdopodobieństwa deszczu miarodajnego p (tab. 1) t - czas trwania deszczu.. Natężenie deszczu miarodajnego Średnia wysokość opadu rocznego wynosi H= 550 mm, do obliczenia natężenia deszczu miarodajnego dla czasu t= 15 min, występującego z prawdopodobieństwem p = 100% i częstotliwością c=1, zastosowano następujące równanie (wg Błaszczyka): M I = 470 ∗ √ 1 ?Natężenie tego deszczu q obliczamy ze wzoru: q = A/t 0,667 [dm 3 /(s · ha)] gdzie: A - stała zależna od rocznej sumy opadów H i prawdopodobieństwa deszczu miarodajnego p (tab. 1) t - czas trwania deszczu.. Natężenie deszczu [dm 3 /(s · ha)] dla rocznej sumy opadów H i prawdopodobieństwa deszczu miarodajnego p− czas trwania deszczu miarodajnego - 15 min − prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu p = 20 % => c = 5 − średnia roczna wysokość opadu H = 600 mm korzystając ze wzoru Błaszczyka obliczamy natężenie deszczu miarodajnego: q = (6,631 * 3√H 2 * C)/ t m0,667 określamy wielkość natężenia deszczu i otrzymujemy: q = 132,66 dm .Cz..

Natężenie deszczu jest to wysokość opadu przypadająca na jednostkę czasu.

Kalkulator doboru zbiornika wg wytycznych DWA-A 117.. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Jak wynika z tabeli 8.1, o wymaganym .. co do miarodajnego czasu trwania deszczu: .. minut, skąd oblicza się maksymalne w obu metodach natężenie deszczu q 10,C (tab. 8.4).. Obliczenia przeprowadzono dla zlewni F = 2.8 ha, wydłużonej, o małych spadkach.. Q = F x q x φ x ψ [ l/s ] gdzie: F - powierzchnia całkowita zlewni odwadnianej [ ha ] = 3 ha q - natężenie deszczu miarodajnego [ l/(s x ha) ] = 131 l/s x ha -deszcz raz na 5 latTa strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.. Natężenie deszczu miarodajnego oblicza się przy wykorzystaniu wzoru Błaszczyka [2] W. Błaszczyk, M. Roman, H. Stamatello, Kanalizacja, wydawnictwo Arkady, rok 1974.: q - natężenie deszczu miarodajnego, dm 3 / (s · ha) H - średnia suma rocznych opadów z wielolecia, mmDla naszych celów przyjmujemy natężenie deszczu miarodajnego 131 l/s x ha.. Dla deszczu pięciominutowego pojawiającego się raz na dwa lata natężenie deszczu miarodajnego według wzoru równe jest 202 l/(s×ha), co jest zbliżone do wartości 208 l/(s×ha), odpowiadającej 75 mm/h.Maksymalne natężenie deszczu oblicza się na podstawie wyznaczonego czasu trwania deszczu miarodajnego, który spełnia jednocześnie rolę współczynnika opóźnienia..

q - natężenie deszczu miarodajnego [ l/(s x ha) ] = 132,1 l/s x ha -deszcz raz na 5 lat.

q - maksymalne jednostkowe natężenie deszczu, dm 3 / (s·ha) Oczywiście również i tym razem wystaczy, że podstawimy znane nam już dane do wzoru.3.2.. Obliczenie ilości wód opadowych 3.3.1.. Dla czasu trwania deszczu t d = 10 minut, wzajemne różnice wyników obliczeń natężeńNatężenie deszczu miarodajnego w dm3/sxha może być obliczane też ze wzoru Błaszczyka: gdzie: H - wysokość roczna opadu w mm.. Obliczenia hydrauliczne przepustów .. t - czas trwania deszczu miarodajnego [min], A - powierzchnia zlewni [ha], .. ip - natężenie deszczu nawalnego [mm/h]; maksymalne średnie natężenie dla danego czasu trwania deszczu o prawdopodobieństwie pojawienia się p%, obliczane ze wzoru (2.4)/ .C - częstotliwość jednorazowego przekroczenia danego natężenia deszczu [lata], t - czas trwania opadu deszczu [min].. Natężenie deszczu miarodajnego wyznacza się z formuły Błaszczyka, przy czym czas jego trwania t dm nie może być mniejszy od 10 minut.. Częstość deszczu obliczeniowego C [1 raz na C lat]Natężenie deszczu może być wyrażone w dwóch postaciach: · w mm na minutę, J = h / t [mm/min] · w litrach na sekundę i hektar.. C - okres w ciągu którego może się pojawić deszcz o czasie trwania t C = 100/p, gdzie p -prawdopodobieństwo w % wystąpienia opadu.. q = 166,7 * J [dm3/(ha*s)]Kalkulator Natężeń Deszczów Miarodajnych..

Z projektu zagospodarowania terenu (Zdj.Dla naszych celów przyjmujemy natężenie deszczu miarodajnego 131 l/s x ha.

Q = F x q x φ x ψ [ l/s ] gdzie: F - powierzchnia całkowita zlewni odwadnianej [ ha ] = 40 ha.. Obliczenia przeprowadzono dla zlewni F = 40 ha, wydłużonej, o małych spadkach.. A wartość tą możemy wyznaczyć na podstawie poniższego wzoru.. Natężenie deszczu [dm 3 /(s · ha)] dla rocznej sumy opadów H i prawdopodobieństwa deszczu miarodajnego pObliczenia natężenia deszczu miarodajnego Kalkulator do obliczania natężenia deszczu miarodajnego dla prawidłowego wymiarowania odwodnienia wg formuły IMGW Bogdanowicz i Stachý.. t m - czas trwania deszczu miarodajnego [min] zwykle 10-15 minutmiarodajnego czasu trwania deszczu do wymiarowania objętości zbiornika t d = t dz, jest pierwiastek [19]: 3 1 2 2 2 1 3 » » ¼ º « « ¬ ª QK K t o dz (10) dla stałych: oraz 6 673 2 0 K1, C H % F/ 1 2 K2 Q otd /K Do wyznaczenia objętości czynnej zbiorników retencyjnych stosowano także inne metody analityczne (np.23 Natężenie deszczu miarodajnego obliczyć można na podstawie wzoru: q t A q 0,667 d q natężenie deszczu miarodajnego [dm 3 /s/ha], A q parametr zależny od częstotliwości (prawdopodobieństwa) pojawiania się deszczu miarodajnego (p) oraz opadu normalnego (P n ) [-], t d czas trwania deszczu miarodajnego [min.].. Natężenie deszczu może być wyrażone w dwóch postaciach: w mm na minutę, J = h / t [mm/min] w litrach na sekundę i hektar.. φ - współczynnik opóźnienia wyznaczony ze wzoru ( =metodach wyznaczania natężenia deszczu miarodajnego w Polsce, jak powstał Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych PANDA,Obliczenia hydrauliczne Natężenie deszczu.. Wygeneruj PDF z obliczeniami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt