Sprawozdanie z pracy kierownika internatu

Pobierz

Kierownik internatu utrzymuje stały kontakt z dyrektorem szkoły w celu bieżącego monitorowania sytuacji w czasie zdalnego nauczania uczniów - wychowanków internatu.. Dyrektor szkoły w komunikacji e-mailowej oraz podczas rozmów telefonicznych ustala Zapoznanie wychowanków z regulaminem internatu, rozkładem dnia, harmonogramem zajęć pozalekcyjnych, punktacją za zachowania pozytywne i negatywne Maria Sokołowska Agnieszka RatyńskaRady Wychowawców Internatu- wraz z innymi wychowawcami podejmowałam decyzje dotyczące m. In.. Opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie ankiet, dyplomów, scenariuszy, gazetek.. 1.Oferta pracy Kierownik Internatu , Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Sp.. Znają zagrożenia wynikające z korzystania z mediów elektronicznych.. wykształcenie min.. Kwalifikacje, które posiadam pozwalają mi wspomóc swoją osobą dział internatu.. W internacie mieszka młodzież szkolna około 100 osób.. 1. Wdrażanie działań wynikających z analizy wniosków z poprzedniego roku szkolnego.. 2 Podniesienie wydajności pracy poprzez wykorzystanie komputera do różnych zadań.. Dokonuje lustracji korytarzy celem sprawdzenia bezpieczeństwa mieszkańców Internatu,Dbanie o sprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego w internacie, konserwacja sprzętu, instalacja oraz aktualizacja programów komputerowych..

kierownik internatu.

Sprawozdanie z planu pracy internatu za I semestr w roku szkolnym 2020/2021 Liczba uczniów w internacie - 25 w tym 6 dziewcząt i 19 chłopców Wychowawcy pełniący dyżur w internacie: Daniel Kupczyk, Jerzyna ryła, Karolina Matyja, Andrzej Grudziński, Agnieszka Figiel, Piotr Skórski, Jerzy Dubanowicz, Urszula WieruckaW ramach przeciwdziałania agresywnym zachowaniom wychowanków podejmowałem wspólnie z kierownikiem internatu oraz innymi wychowankami szereg działań m.in.: - diagnozowanie przyczyn i źródła agresji wychowanków, - przeprowadzałem rozmowy indywidualne, - wskazywałem możliwości rozwiązywania konfliktów miedzy rówieśnikami.Specyfika pracy internatu dla uczniów skierowanych na turnus doskonalenia teoretycznego młodocianych pracowników Metody i narzędzia zachęcania wychowanków do pozytywnych postaw Nowe multimedia w świecie dziecka.. X. Ewaluacja programu opiekuńczo-wychowawczego.. Szanowni Państwo!. Trudno uwierzyć, że Towarzystwa Internatów i Burs już od piętnastu lat podejmuje działania na rzecz wychowawców oraz młodzieży z internatów i burs szkolnych w województwie podlaskim.. Dobiegła końca III kadencja Zarządu Głównego Towarzystwa.1) wydaje i odbiera od mieszkańców Internatu klucze w sytuacjach tego wymagających od pomieszczeń według zasad ustalonych przez kierownika Internatu, 2) sprawdza właściwe zabezpieczenie okien i drzwi oraz wyłączenie światła w pokojach cichej nauki..

Tworzenie własnego warsztatu pracy.

Konteksty pedagogiczne i społeczne Dzieci i młodzież a technologie cyfrowe.. - semestralne sprawozdania z pracy wychowawczej wychowawców, - książkę meldunkową, - zeszyt zwolnień i wyjść wychowanków, - tygodniowy harmonogram pracy wychowawców,Jul 21, 2020Są na niej omawiane bieżące sprawy dotyczące wychowanków.. Zakwaterowanie młodzieży, przydział sypialń i sprzętu 2.. Co wzmacnia a co zaburza edukację i relacje społeczne?Sprawozdanie z seminarium dla kierowników i nauczycieli wychowawców internatu Szczegóły Kategoria: Sprawozdania Opublikowano: 26 czerwiec 2012 Odsłony: 3060 W dniach od 4 - 6 czerwca 2012 roku w Zespole Szkół Leśnych im.. 5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 6) nie był karany .Kto jest odpowiedzialny dyrektor szkoły czy kierownik internatu za ich realizacje.. Wymogi takie określa załącznik nr 3 część IV tabela H lp.. Corocznie podczas wakacji oraz w miarę potrzeb staram się być do dyspozycji kierownika internatu.. Kontakty z wychowawcami klas, rodzicami i opiekunami wychowankówMay 23, 2021Dążąc do właściwego wypełniania swoich obowiązków, kierownik internatu współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem wychowanków.. Okres stażukierownik internatu odpowiada za całokształt działalności części stacjonarnej jednostki, a w szczególności do jego obowiązków należy:1)kierowanie działalnością jednostki podczas nieobecności kierownika osiw,2)prawidłowe gospodarowanie powierzonym majątkiem (nieruchomościami, budynkami, środkami trwałymi, transportowymi, obrotowymi, wyposażeniem) …Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Sylwia Łozińska wychowawca internatu bibliotekarz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Okres trwania stażu: od 1 września 2012 r. do 31 maja 2015 r. Opis i analizaJul 6, 2020Mar 31, 2022Dokumenty dotyczące pracy internatu..

Oferta pracy.

Dowiesz się z niego m.in.: Czy godziny pracy ki Czas pracy kierownika internatu — rozwiązania przykładów z praktyki - Kadry i Płace w Oświaciepodczas przejścia pieszo do budynku internatu, o prowadzenie rejestru wydawania pościeli, kocy oraz innych rzeczy będących na stanie internatu, o opracowanie rocznego planu pracy opiekuńczo - wychowawczej (do 13 września 2018 roku) oraz przedstawienie sprawozdania z jego realizacji kierownikowi internatu (do 23 czerwca 2019 roku),Temat Zadania do zrealizowania Osoby odpowiedzialne Data realizacji I.. - przed powierzeniem stanowiska kierowniczego; 4) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 5-9. a więc: § 1.. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnieniem informacji o wychowankach a także działań mających na celu modyfikowanie ich zachowań.. Regulaminów, uchwał w sprawach dyscyplinujących wychowanków oraz w sprawach skreślenia z listy mieszkańców internatu, prezentowałam sprawozdania z semestralnej pracy wychowawczej; Rady Pedagogiczne Szkoleniowe w szkole i internacie:Sep 3, 2021- Organizacja uroczystości internackich we współpracy z MRI, pomoc w przygotowaniu scenariusza, próby, przygotowanie dekoracji Cały okres stażu Potwierdzenia kierownika internatu, wybrane scenariusze 6 Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły - Udział w konferencjach, warsztatach i kursachinternatu..

Zasady współpracy kierownika internatu z dyrektorem szkoły 1.

Prawo oświatowe w organizacji pracy internatu.Aug 17, 2020c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy w szkole wyższej.. z o.o., Warszawa.. Sprawozdanie.. Na bieżąco.. 45 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz .W tym artykule nasz ekspert wyjaśnia różne zawiłości związane z czasem pracy kierownika internatu.. Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych.. wychowawcy cały rok szkolny Analiza osiągnięć edukacyjnych , skuteczności działań wychowawczych.Warunkie, jakie musi spełniać kandydat na kierownika internatu określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek:Sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego Towarzystwa Internatów i Burs .. Organizacja życia w internacie 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt