Opisz budowę i funkcje kwasów nukleinowych

Pobierz

Każdy taki nukleotyd złożony jest z:Stanowią podstawowe jednostki strukturalne kwasów nukleinowych, których funkcja jest ściśle związana z sekwencją nukleotydów budujących ich łańcuchy.Cząsteczka DNA, czyli kwasu deoksyrybonukleinowego, jest zbudowana z dwóch nici, które są równo od siebie odległe i wspólnie spiralnie skręcone, dlatego przybiera kształt linii śrubowej, czyli helisy.. z zakresu biologii molekularnej 6.. Podręcznik •Biologia na czasie 3 •Maturalne karty pracy 3 •Vademecum NM G 2 .. Obydwa mają kształt spiralny.Temat 8.. Wyjaśnię biologiczną rolę DNA i poszczególnych rodzajów RNA.Przedstaw budowę, rodzaje i funkcje kwasów nukleinowych.. Na czym polega ekspresja genetyczna.. Może Ci się przydać: Białka-charakterystyka Aminokwasy i peptydy Białka - właściwości Kwasy nukleinowe Białka - rodzaje Białka- struktura Zobacz również Podziały komórkowe i śmierć komórkiW roku 1953 dwaj uczeni J. Watson oraz F. Crick rozszyfrowali budowę DNA, która okazała się być uniwersalna w każdej jego cząsteczce.. Wyjaśnij, na czym polegają poszczególne rodzaje transportu przez błonę komórkowąAbstrakt.. CHEMIA KOSMETYCZNA.. Narysuj i opisz schemat typowej komórki prokariotycznej i eukariotycznej.. mRNA- przenosi informację dotyczącą budowy białek z jądra na rybosomy rRNA- wschodzi w skład rybosomów tRNA- podczas biosyntezy białka doprowadza do rybosomu kolejne aminokwasy 6 1 Uważasz, że ktoś się myli?.

Opisz budowę i funkcje kwasów nukleinowych.

dodaj Dodaj wypracowanie Dodaj ściągę Zadaj pytanie zaloguj Zaloguj się, aby móc korzystać z tej opcjiPodobnie jak w białkach, również i w kwasach nukleinowych wyróżniamy struktury; · strukturę pierwszorzędową · strukturę drugorzędową Struktura pierwszorzędowa - podaje sekwencję nukleotydów w łańcuchu, natomiast struktura drugorzędowa - przestrzenne ukształtowanie cząsteczki.Kwasy nukleinowe to związki organiczne, których podstawową jednostka strukturalną jest nukleotyd.. Opisz trzy wybrane choroby wywołane mutacjami chromosomowymi.Wirusy są zbudowane ze związków organicznych czyli z kwasów nukleinowych, białek i lipidów.. Porównaj ze sobą typową komórkę zwierzęcą, roślinną i grzybową.. Omówię i porównam skład chemiczny oraz budowę cząsteczek DNA i RNA.. (P) Scharakteryzuj przebieg replikacji.. Poza tym Kwas DNA jest kwasem dwuwiciowym, a RNA jest kwasem jednoniciowym.. Zadanie domowe •Na podstawie różnych źródeł opisz historię badań nad DNA •Opisz genom wirusa •Wykonaj polecenia 1 , 2 strona 14 ; 3, 4 strona 21 ; 1, 2 strona 28 NM G 3 .. RNA to kwas rybonukleinowy zlokalizowany w jadrach komórek i cytoplazmie.. Struktura genu eukariotycznego 10.. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych : 1) określić rolę DNA jako nośnika informacji genetycznej 2) wymienić elementy budowy DNA i RNA 3) wymienić zasady azotowe wchodzące w skład obu typów kwasów nukleinowych 4) zdefiniować pojęcia genetyka nukleotyd 5) wymienić rodzaje RNA 2..

Budowa i funkcje kwasów nukleinowych.

Współczesne techniki badania kwasów nukleinowych 9.. Właściwości chemiczne aminokwasów - charakter amfoteryczny, punkt izoelektryczny (pI), tworzenie peptydów; Wazelina, parafina, lanolina, woski - budowa chemiczna, właściwości, zastosowanie w kosmetyce.5.. (PP) Wyjaśnij, jak rozumiesz polarność (biegunowość) łańcuchów pól nukleotydowych7.. Sporządź tabelę, w której porównasz budowę DNA i RNA.. Gen i genomy :Struktura i funkcja RNA uzależniona jest od sekwencji nukleotydów, z których zbudowana jest dana cząsteczka kwasu.. Nukleotyd tworzą jedna cząsteczka cukru zbudowanego z 5 atomów C - pentoza (ryboza, deoksyryboza), jedna cząsteczka kwasu fosforowego i jedna cząsteczka zasady azotowej.1.Rodzaje kwasów nukleinowych: - DNA- kwas deoksyrybonukleinowy - RNA- kwas rybonukleinowy Budowa kwasów nukleinowych: - cukier pięciowęglowy, ryboza lub deoksyryboza - zasady azotowe: * purynowe: adenina, guanina * pirymidynowe: tymina, cytozyna, uracyl * reszta kwasu fosforowego Kwas DNA ma zdolność do replikacji.związki wielkocząsteczkowe, zbudowane z nukleotydów, połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi.Budowa i rola kwasów nukleinowych.. Okazało się, że kwasy nukleinowe to polimery, co oznacza, że są zbudowane z podjednostek (monomerów), nazwanych nukleotydami..

Budowa i funkcje kwasów nukleinowych 7.

Nauczę się nazywać wiązania chemiczne występujące w kwasach nukleinowych (wodorowe, fosfodiestrowe.. Opisz trzy wybrane choroby wywołane mutacjami genetycznymi.. Budowa i funkcje białek 11.G'budowa'i'funkcje'liścia'' G'mszaki'-'rośliny'o'dominującym'gametoficie'' G'paprotniki'-'zarodnikowe'rośliny'naczyniowe Co to są mutacje i jakie są ich rodzaje 6.. Przepływ informacji od DNA do białka 8.. Nukleotyd jest zbudowany z reszty kwasu fosforowego (V), cukru - deoksyrybozy (w DNA) lub rybozy (w RNA) - oraz jednej zasady azotowej - adeniny, guaniny, cytozyny, tyminy (w DNA) lub uracylu (w RNA).Funkcje Kwasy nukleinowe przechowują informację genetyczną organizmu oraz pośredniczą w produkcji białek zgodnie z zasadami kodu genetycznego.. Kwasy nukleinowe należą do niedocenianych składników żywności, szczególnie surowej lub nisko przetworzonej.. W niniejszej publikacji skupiono się na omówieniu przemian, jakim podlegają kwasy nukleinowe w przewodzie pokarmowym człowieka, procesie absorpcji nukleotydów oraz nukleozydów z przewodu pokarmowego, a także przedstawiono podstawowe etapy ich metabolizmu w .Budowa i funkcje kwasów nukleinowych.. Kwasy nukleinowe - występujące we wszystkich organizmach i w wirusach - to związki organiczne, w których zapisana jest informacja genetyczna, czyli "przepis na organizm"..

Opisz budowę i funkcje błony biologicznej.

Wymogi podstawy programowej: Genetyka: Materiał powtórzeniowy z gimnazjum.. Można ją porównać do sznurowej drabinki, której każdy szczebel buduje para nukleotydów.. Kwasy nukleinowe - DNA i RNA - to związki organiczne zbudowane z podjednostek zwanych nukleotydami.. Scharakteryzuj system Bethesda słuŜący do oceny rozmazów cytologicznych szyjki macicy.. 3.Typy kwasów nukleinowych a)dezoksyrybonukleinowy DNA b)rybonukleinowy RNA r- RNA- rybosomalny RNABudowa, funkcja kwasów nukleinowych - Genetyka - Bryk.pl Po raz pierwszy kwasy nukleinowe odkryto w komórce w roku 1869.. Opisz podstawowe zasady dziedziczenia cech.. Budowa, podział i funkcje lipidów.. lubsą jednostkami budulcowymi kwasów nukleinowych, są nośnikami energii chemicznej w komórkach, są przenośnikami elektronów w wielu szlakach metabolicznych.. Budowa, funkcje oraz występowanie SIATECZKI ŚRÓDPLAZMATYCZNEJ (RETIKULUM ENDOPLAZMATYCZNE) Cechy charakterystyczne wyłącznie dla człowieka w porównaniu do innych ssaków.Podaj dwie wspólne cechy w budowie tych kwasów.Budowa i właściwości kwasów nukleinowych; struktura i organizacja chromatyny elementy składowe kwasów nukleinowych - zasady azotowe, nukleozydy i nukleotydy Cząsteczki nazywane kwasami nukleinowymi biorą swoją nazwę od głównego miejsca występowania w komórce - jądra (łac. nucleus).Budowa i rola kwasów nukleinowych Geny i genomy Replikacja DNA NM G 1 .. Cząsteczki kwasu rybonukleinowego pełnią kluczowe role w funkcjonowaniu komórki.Budowa i funkcja kwasów nukleinowych poleca 81% 1240 głosów Treść Grafika Filmy 1.Kwasy nukleinowe zostały odkryte w jądrze komórkowym przez Miescher w 1869 roku 2.Budowę kwasów nukleinowych rozszyfrowali Watson i Crick w 1953r.. Uczeń: 1) przedstawia znaczenie biologiczne mitozy i mejozy, rozróżnia komórki haploidalne i diploidalne, opisuje budowę1.. Opisz cechy kodu genetycznego.. Kwasy nukleinowe .. Replikacja DNA, geny i genomy, kod genetyczny i ekspresja genów.. Nukleotyd to najmniejsza jednostka budująca DNA.Pełni funkcję nośnika informacji genetycznej organizmu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt