Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego klasy 3

Pobierz

klasyfikowanych nieklasyfikowanych semestralna roczna Wyniki klasyfikacji Ilość uczniówSprawozdanie z realizacji planu dzialaó wychowawczo- profilaktycznych w klasach 1-111 w I pólroczu roku szkolnego 2018/2019 opracowane na podstawie Programu Wychowawczo — Profilaktycznego Szkoly Podstawowej Nr 99 we Wroclawiu.. powinno się nadal rozwijać sferę emocjonalno-społeczną i poznawczą.. Uczniów wyróżnionych.Sprawozdanie z realizacji "Programu wychowawczo-profilaktycznego" Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach za rok 2020/2021 .. 1000 POWODÓW, BY CZYTAĆ - konkurs plastyczny kl.1-3 oraz konkurs literacki kl. 4-8 (etap szkolny) - konkurs "1000 powodów, by czytać";Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska Ilość uczniów1.. 21 Sty 2010, 16:09.. 3.Zrealizowane zadania WYCHOWAWCZE Ocena stopnia realizacji - efekty Strefa emocjonalna 1.Postrzegamy siebie w zespole klasowym: - jaki jestem, - jestem doceniony i doceniam innych, - moje sukcesy, - wewnętrzne Ja, zewnętrzne Ja, - możemy wpływać na swój nastrój, - co mogę zrobić, aby poczuć się lepiej.. W roku szklonym 2010/2011 zrealizowano prawie wszystkie założenia planu wychowawczego klasy IIIf.. w roku szkolnym 2012/2013.. Każdy nauczyciel odniósł się w sporządzonym dokumencie do programu wychowawczego napisanego dla swojej klasy.. Analiza zachowania w SP nr 1 - 2sem 19-20..

Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego 2017 ...Sprawozdanie.

GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE III f. ROK SZKOLNY 2010/2011.. Szkoła podejmuje działania zapobiegające problemom wychowawczym.. Nauka praktycznego uczestnictwa w ruchu drogowym.. wychowawca: Aleksandra Fras.. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego mgr… dotyczące uczennicy klasy I szkoły podstawowej.. Należy zwrócić uwagę, że sprawozdanie to jest bogate i rozbudowane.. Z apewnienie bezpiecznych przyborówSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMÓW WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYKI Zadaniem badań ewaluacyjnych jest dostarczenie wielopłaszczyznowego oglądu, który pozwalałby oszacować efektywność i jakość programu w kategoriach poprawy jakości, wzrostu wiedzy i umiejętności, zmiany postaw, stosowania standardów i wielu innychSprawozdanie z realizacji planu wychowawczego w kl plan działań wychowawczych kl II Planowanie pracy wychowawczo dydaktycznej w przedszkolu ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA TRZYLETNIEGO, Organizacja i planowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej w Lubimy owoce i warzywa, Organizacja i planowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej w przedszkoluSprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zdrowia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3, w roku szkolnym 2018/2019..

Realizacja programu "Bezpieczni na drodze".

Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Pedagogicznej z dnia 13.09.2018r.. (szkole, klasie), rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, .. współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III- 2014/2015 Klasa III liczy 10 uczniów.. Źródłem do sporządzenia niniejszego sprawozdania są dokumenty, które determinują przebieg roku szkolnego, takie jak: ramowe programy nauczania, siatka godzin, program wychowawczy, statut szkoły, sprawozdania z osiągnięć .ARKUSZ SPRAWOZDAWCZY WYCHOWAWCY KLASY III za rok szkolny …….. Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Informacja o klasie Stan klasy Ilość uczniów Frekwencja Średnia ocen na pocz. roku szk.. Sprawozdanie z WDN 2sem 19-20.. Wnioski do realizacji programu zostały opracowane na podstawie wyników ankiety "Szkoła dbająca o bezpieczeństwo" przeprowadzonej w październiku (klasy II-III) i na początku listopada 2015 r. (kl. IV-VI) oraz analizy sytuacji wychowawczej.Sprawozdanie z realizacji planu dziataó wychowaw klasach 4 - 8 w I póåroczu roku szkolnego 2018/ 19 2 -01- opracowanego na podstawie Programu Wychowawczo - Profilakty zryepo Szkoly Podstawowej nr 99 we Wro Wszyscy nauczyciele - wychowawcy realizuja plan dziakaó wychowawczych zgodnie z zatoŽeniami Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szko\y.Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyczno - Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 225 im..

Baza szkolna sprzyja realizacji programu.

1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego - 2sem 19-20.. Sprawozdanie z realizacji planu pracy szkoły 2018-2019. oraz w oparciu o sprawozdania wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga szkolnego.. Józefa Gardeckiego .. wyciągnięciu z niej wniosków oraz w oparciu o program wychowawczy klasy i szkoły wychowawcy opracowali tematykę godzin wychowawczych, którą .. klasy 1 i 6 Sprawozdanie z działań w zakresie profilaktyki zdrowotnejJan 18, 20226 days agoWszystkie klasy realizowały Program Wychowawczo-Profilaktyczny w pełnym zakresie; 2.. Uczennica ………………… ma opinię z Uczniowie wyróżnieni Analiza pracy klasySprawozdanie z programu wychowawczo-profilaktycznego .. Wstęp.. Zawiera następujące sekcje: Uczniów, którzy nie będą klasyfikowani.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. W Szkole Podstawowej Nr 99 wszyscy wychowawcy realizujq dzialania zawarte w programie Wychowawczo — Profilaktycznym Szkoly.3..

Zagadnienia zawarte w planieSprawozdanie z realizacji Programu Wychowawczego Szkołyklasa ……….

ORAZ.. Planowana wycieczka turystyczno - krajoznawcza nie doszła do skutku ze względów finansowych .Autor: Jolanta Oskwarek.. Zadania nauczyciela wspomagającego opierają się na udzieleniu wsparcia dydaktyczno-wychowawczego uczennicy posiadającej orzeczenie o .SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ W I PÓŁROCZU W GRUPIE V - "Krasnoludki".. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Frekwencja 92,86 Informacja o realizacji programu nauczania Program został zrealizowany z godnie z podstawą programową.. w roku szkolnym 2017/2018.. Prowadzone są kampanie szkolne "Szkoła bez przemocy .zaleca się, aby w dalszym ciągu pracowano nad poprawą komunikacji i rozwojem mowy.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO W KLASIE III "Dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych"-główny cel działań wychowawczych w klasie III.. Wszystkie klasy opracowały kontrakty klasowe oraz ustalały zasady i regulaminy klas.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych opracowała .bezpieczeństwa w klasie, na terenie szkoły, podczas zajęć fizycznych oraz w kontaktach z nieznajomymi (ograniczone zaufanie).. -Rozgrywki na szczeblu miasta i gminy w mini piłce siatkowe klasie, .. w związku z realizacją Programu Profilaktyczno - Wychowawczego, obowiązujących treści programowych, zarówno w klasach IV-VIII - w ramach godzin .Opublikowano: 10 lutego 2020 roku.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .. nauczyciele powinni nadal dbać o wszechstronny rozwój ucznia.. 1.Obszar: Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowejSprawozdanie z realizacji programu wychowawczo -profilaktycznego w roku szkolnym 2018/2019 W roku szkolnym 2018/2019 działalność wychowawczo-profilaktyczna Szkoły ukierunkowana była w sposób szczególny na: 1. wskazywanie społecznie akceptowanego systemu wartości.. Propozycja o nie klasyfikowaniu uczniów do klasy III ( nazwisko i imię ucznia, przyczyna).. 2. Wdrażanie do przestrzegania zasad ruchu drogowego.. Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.. wskazane jest dążenie do poprawy funkcji słuchowo-językowych.. Semestr ……rok szkolny…./….. OBSZAR/CEL TERMIN REALIZACJI DZIAŁAŃ SPOSOBY/FORMY REALIZACJI CELÓW EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ JA I MOJE POTRZEBY 1 Samopoznanie czyli uświadomienie potrzeby poznania siebie 2 Kształtowanie wrażliwości uczuciowej i pozytywnych wartości 3SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt